Nyheder

Bodycams til risikable jobs

19 sep 2021 Bodycams til risikable jobs

Det er ikke kun brandmænd, politibetjente, paramedicinere og andre ansatte inden for redningstjenesten og sundhedsvæsnet som kan have glæde af bærbare kamera enheder.

Andre jobfunktioner ude i samfundet bærer også en risiko i sig. Buskontrollører og togrevisorer samt chauffører og lokomotiv førere løber også en daglig risiko for at blive overfuset eller måske ligefrem overfaldet på daglig basis.

Private og selv Ansneis vagter i butikker eller storcentre kan også have rigtig stor nytte af bodycams som både kan nedtrappe konflikter og levere dokumentation for eventuelt eskalerede situationer. Og det samme gør sig gældende for parkeringsvagter som måske tilhører det mest upopulære folkefærd på gader og stræder.

Anvendelse af bodycams i offentlig transport

Det er ikke alle passagerer som tager lige godt imod togføreren eller billetkontrolløren i bussen. Selv om det klart og tydeligt påpeges at gyldig rejsehjemmel er påkrævet i forbindelse med offentlig transport er der et stigende antal eksempler på offensiv eller direkte aggressiv adfærd i forbindelse med billet kontrol.

Mange passagerer nægter at udgive personlig information, og kan i værste fald begynde at optræde truende eller måske ligefrem voldeligt over for kontrol instansen. Dette er selvfølgelig aldeles uacceptabelt. En sådan adfærd er ikke alene til gene for billetkontrolløren, men skaber samtidig utryghed hos de øvrige passagerer og kan medføre forsinkelser på ruten.

Derfor handler det om at være trænet til at undgå denne type situationer. På indledende kurser modtager såvel togrevisorer som buskontrollører undervisning i konflikt nedtrapning.

Dette er dog ikke altid tilstrækkeligt når det handler om at forebygge voldelige og utryghedsskabende situationer. Og det er her bodycams kommer ind i billedet, og bliver brugt med success af flere busselskaber i Danmark.

Bodycam fra Ansnei hos Movia

Bodycams som forebyggende middel

Når man står over for en person i en professionel arbejdsfunktion som er iført et bodycam ved man at man kan risikere at havne på optagelser som kan være kompromitterende. Dette kan afholde de fleste fra at optrappe situationen, og i stedet acceptere bøde forlægget eller irettesættelsen. På den måde slipper kontrolløren for en ubehagelig situation, og for at skulle udsætte eventuelt andre passagerer for ulemper i form af lange ophold som kan føre til forsinkelser på rejsen. Bodycams fra Ansnei bliver i dag brugt af både Movia og Fynbus.

Klar og tydelig mærkning på kontrollørens uniform samt et tydeligt monteret bodycam kan således virke forebyggende, og hjælpe togføreren eller billetkontrolløren i bussen til at udføre sit arbejde på tryg og sikker vis.

Dokumentation fra bærbare kameraer kan hjælpe med opklaring

Skulle situationen udmønte sig i et voldeligt sammenstød, trusler eller aggressive handlinger kan optagelser fra et bodycam være til nytte ved et eventuelt senere retsligt forløb. Optagelserne fra det bærbare kamera kan nemlig fungere som dokumentation i forbindelse med politianmeldelse og retsligt efterspil. Det er dog vigtigt, at de kameraer der anvendes lever op til kravene om fuld forensic. Der er høje krav til sikkerheden omkring data, og at den er lagret på en måde hvor der ikke kan manipuleres med den. (Er du i tvivl, kontakt Ansnei der er eksperter indenfor dette felt).

Selv om der ikke skulle være vidner – enten fordi der ikke var andre passagerer, eller fordi de ikke har lyst til at træde frem – vil optagelserne fra det kropsbårne kamera sagtens kunne levere gyldig dokumentation. Moderne bodycams er knivskarpe i lyd og billed, og der vil ikke herske nogen tvivl om hvorledes situationen har udspillet sig.

Samtidig er moderne bodycams designet til kun at medtage tale og billeder i umiddelbar nærhed af bæreren. Det medfører at vedkommende i de fleste tilfælde ikke vil få andre mennesker med på optagelserne hvilket har betydning for loven om beskyttelse af privatlivets fred. Beviserne i form af optagelser fra et bodycam bliver således sjældent dømt ugyldige fordi de viser andre mennesker eller indeholder lydoptagelser af deres stemmer.

Bærbare kameraer til buschauffører og lokoførere

Desværre ses det også af og til at chaufføren i en bus eller føreren af toget bliver udsat for ubehagelige situationer. Mange buschauffører fortæller at de er blevet antastet i forbindelse med deres arbejde, for eksempel når de har bedt en påstigende passager om at iføre sig mundbind dengang dette var påkrævet, eller stille sine drikkevarer fra sig inden vedkommende tog plads i bussen.

Med et bodycam vil situationen kunne nedtrappes som beskrevet i de foregående afsnit. Og igen vil optagelserne kunne benyttes som dokumentation, skulle konflikten optrappes med voldelige eller på anden måde aggressive udfald til følge.

Netop denne situation ses sjældent hos lokomotivførere. Her vil et bodycam kunne gøre nytte i forbindelse med eksempelvis personpåkørsel. Hvis en lokofører er iført et kropsbårent kamera vil optagelser fra dette kunne afsløre såvel påkørslens art som lokoførerens reaktion herpå. Optagelserne vil kunne benyttes ved efterforskning af ulykken såvel som til at forbedre procedurer i forbindelse med påkørsel i fremtiden.

Gør risikable jobs mindre farlige med bodycam

Foruden personalet ombord på de offentlige transportmidler findes der også masser af ansatte på jorden som kan drage nytte af de kropsbårne kameraer.

Medarbejdere, som er med til at sikre trygheden og flowet på de travlt befærdede stationer, kan opleve aggression fra passagerer. I mange tilfælde lader passagerer deres frustrationer i forbindelse med forsinkelser eller aflysninger gå ud over stations personalet.

Større begivenheder, som for eksempel fodboldkampe, demonstrationer og lignende, kan også afføde potentielt farlige situationer. Også her kan bodycams være til stor hjælp når det handler om deeskalering, dokumentation, og i sidste ende materiale som kan anvendes i undervisnings eller optimerings øjemed.

Kropsbårne kameraer til private sikkerhedsvagter og parkeringsvagter

Andre udsatte personalegrupper, som kan have glæde af bodycams i forbindelse med deres jobs, er vagter fra private sikkerhedsfirmaer og parkeringsvagter.

For private sikkerhedsvagter, for eksempel butiksvagter, centervagter og dørmænd gælder at de foruden personlig beskyttelse i form af stiksikre veste også altid bærer en form for kommunikations enhed. På den måde kan de hurtigt tilkalde hjælp fra centralen, eller varsko andre vagter om en bortløben butikstyv, voldsmand eller lignende.

I denne sammenhæng er et kropsbårent kamera et glimrende supplement. Et bodycam kan levere utvetydigt bevis for hvorledes situationen udspillede sig, og vil samtidig fungere deeskalerende i mange situationer.

Parkeringsvagt, som bliver antastet under udførelse af deres arbejde, vil også kunne bruge et bodycam på lignende vis. Flere parkerings-enheder i Danmark bruger kropsbårne kameraer leveret fra Ansnei, da kun disse har fuld forensic og lever op til statens udvidede GDPR-krav. En parkeringsvagt vil måske ikke komme ud i samme konfrontatoriske mønster som en dørmand. Men det at blive truet, hånet eller spyttet på er heller ikke just befordrende for det gode arbejdsmiljø. Og derfor vil et bodycam med sin deeskalerende effekt kunne være til stor nytte for en parkeringsvagt.

Bestil bærbare kameraer her hos Ansnei

Gør som mange andre offentlige og private virksomheder allerede har gjort – bestil jeres kropsbårne kameraer hos Ansnei. Vi leverer en personlig service, support og vejledning. Hvis du som ansvarlig for en af de oven for nævnte personalegrupper ønsker at sikre dine ansatte bedst muligt kan du således vælge at udruste dem med bodycams i høj kvalitet. Hos Ansnei kan du finde de populære og særdeles let anvendelige ZEPCAM T2+ bodycams som bruges af såvel redningstjenester og politistyrker over hele verden.

T2+ bodycams fra ZEPCAM leverer optagelser i utroligt høj kvalitet og er designet til at kunne fungere under selv de mest vanskelige forhold. ZEPCAM bodycams benytter krypteret data overførsel i forbindelse med live streams hvilket er din garanti for at du overholder alle krav til datasikkerhed og beskyttelse af persondata når du anvender de smarte T2+ kropsbårne kameraer.

Du kan bestille dine T2+ bærbare kameraer her. På samme side kan du også læse mere om kropsbårne kameraer produceret af ZEPCAM. Er du i tvivl om hvordan du anvender et bodycam, eller hvordan du sikrer at GDPR reglerne overholdes ved brug af bærbare kamera enheder og data overførsel, kan du altid give Ansnei et ring på telefon 82 13 40 22.

Ansnei – Passer på dig, dit og dine

www.Ansnei.dk

Tilbage