Bevæbnede Vagter på Skibe :: ANSNEI

Bevæbnede Vagter på Skibe

SUBCATEGORIES
FÅ HELE PAKKEN

Når du er blevet en del af Ansnei-fællesskabet, kan du få hjælp med sikkerhed for dig selv, dine nærmeste og dine kollegaer.

SIGN UP

Bevæbnede Vagter på Skibe

 

Bevæbnede vagter på danske lastskibe

I lyset af en generelt forværret situation i farvandet ud for Afrikas Horn besluttede Justitsministeriet i marts 2011 – efter samråd med de øvrige involverede myndigheder og Danmarks Rederiforening – at åbne op for brugen af civile bevæbnede vagter på danske skibe, der sejler i området. Rederierne har således siden foråret 2011 haft mulighed for efter konkret ansøgning at få våbentilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter om bord på danske skibe, hvis det på baggrund af den generelle trusselsvurdering for området må anses for påkrævet, og sagens oplysninger i øvrigt ikke taler imod.

 

Når Justitsministeriet imødekommer en ansøgning fra et rederi om tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter, meddeles rederiet konkret tilladelse til, at et antal navngivne vagter om bord på et bestemt skib under en nærmere angivet sejlads i højrisikoområdet kan besidde, bære og anvende bestemte våben med tilhørende ammunition med henblik på selvforsvar fra pirater.

 

Den 13. juni 2012 vedtog Folketinget en ændring af våbenloven (lov nr. 564 af 18. juni 2012), som trådte i kraft den 30. juni 2012, og som sikrer rederier hurtigere og på en mere fleksibel måde kan opnå en generel våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe.

 

Grimaldi Lines, Grande Tema

Baggrunden for lovændringen er, at hverken indholdet af eller proceduren for den hidtil gældende tilladelsesordning i våbenloven harmonerede med rederiernes behov for navnlig af hensyn til besætningens sikkerhed meget hurtigt at få udstedt eller ændret en konkret våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter.

 

Lovændringen indebærer, at justitsministeren – eller den ministeren bemyndiger hertil- efter ansøgning kan meddele et rederi en generel våbentilladelse til, at rederiet besidder egne eller vagtvirksomhedens våben mv. om bord på rederiets danske lastskibe med henblik på at bruge civile, bevæbnede vagter, når skibet befinder sig i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe. Tilladelsen vil i modsætning til den gamle ordning ikke længere knytte sig til en konkret sejlads, en bestemt vagtvirksomhed, en navngiven vagt og specifikke våben.

Meddelelse af en sådan generel våbentilladelse forudsætter, at rederiet overholder en række nærmere regler og vilkår, som er fastsat i en ny bekendtgørelse om brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe (bekendtgørelse nr. 698 af 27. juni 2012), der trådte i kraft den 30. juni 2012.

 

Skriv til Ansnei på Support@Ansnei.com hvis I måske har brug for bevæbnet sikkerhed på jeres skib, så ringer vi jer op og vi kan drøfte situationen nærmere. 

 

Vh
Jason 

Ansnei – Passer på dig!

www.Ansnei.com

 

 

Ansøgning om generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter

En ansøgning om generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter om bord på danske skibe skal indeholde følgende oplysninger:

 • Identifikation af rederiet, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger samt angivelse af ISM-ansvarlig
 • Hvis skibets reder og ISM-ansvarlig ikke er den samme, bør begges accept af ansøgningen om brug af civile bevæbnende vagter foreligge
 • Tidligere våbentilladelser, der er meddelt ansøgeren
 • Oplysning om, at skibene har særligt godkendte sikringsskabe om bord, eller at et sådant vil blive skaffet, inden vagterne går ombord
 • Bekræftelse på, at der findes procedurer og er truffet forholdsregler til forebyggelse af pirateri, og at rederiet er bekendt med IMO’s vejledning til redere, operatører og skibsfører om brugen af civile, bevæbnede vagter
 • Begrundelse for, hvorfor der er et behov for civile, bevæbnede vagter om bord på rederiets skibe, og hvorfor industriens retningsgivende præventive tiltag ikke anses for at være tilstrækkelige, og
 • Bekræftelse på, at vagterne alene vil blive anvendt med henblik på selvforsvar i tilfælde af væbnede overfald eller piratangreb

 

Tilladelsens anvendelsesområde

En generel tilladelse fra Justitsministeriet til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, der fører dansk flag, med henblik på selvforsvar, finder anvendelse i områder, hvor der er risiko for piratangreb eller væbnede overfald på skibe.

 

Våben- og ammunitionstyper

En tilladelse omfatter ikke fuldautomatiske skydevåben, herunder fuldautomatiske rifler, maskingeværer og maskinpistoler samt skydevåben med en kaliber på 12,7 mm og derover. Panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition og projektiler til disse typer af ammunition er heller ikke omfattet af tilladelsen, jf. bekendtgørelse om brug af civile bevæbnede vagter på danske lastskibe § 4.

 

Opbevaring af våben

Der er fastsat nærmere krav til opbevaring af våbnene om bord på skibet, ligesom det fremgår, at rederier, der er meddelt en tilladelse, har pligt til at føre en våbenbog, når der er skydevåben mv. om bord, der skal bruges af civile, bevæbnede vagter. Våbenbogen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvem der har adgang til våbnene, hvilke våben, hvilken ammunition og hvilke våbendele der er om bord.

 

Vagternes egnethed

Et rederi skal godkende vagternes egnethed eller sikre, at vagtvirksomheden kan dokumentere at have procedurer for godkendelse af vagternes egnethed. En vagts egnethed vil som minimum forudsætte, at det sikres, at vagten kan identificere sig, dokumentere at være fyldt 20 år, samt kunne fremvise en straffeattest, der er dateret inden for 3 måneder, hvoraf det fremgår, at den pågældende ikke er straffet for en overtrædelse, som gør vedkommende uegnet til at besidde og anvende våben. Rederiet skal sørge for at kontrollere dette mindst en gang om året ved at anmode vagten om at fremvise en ny straffeattest. Vagten skal endvidere have dokumenteret relevant våbenerfaring, fornødent kendskab til reglerne om nødværge og nødret og i øvrigt skal vagtens personlige forhold ikke gøre det betænkeligt at godkende ham.

 

Afrapportering ved angreb mv.

Har et skib været udsat for et angreb, og har der fra skibets side været taget magtmidler i brug, skal hændelsen skriftligt rapporteres til Justitsministeriet inden 72 timer, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af hændelsen, angive de involverede og brugen af magtmidler, herunder f.eks., hvilke skydevåben der har været brugt.  Rapporten skal være ledsaget af en kopi eller et udtræk af rederiets våbenbog for det pågældende skib på det pågældende tidspunkt.

Hvis der er grund til at tro, at brugen af magtmidler har medført personskade eller død, skal der endvidere straks gives meddelelse herom til politiet i den kreds, hvor rederiet er etableret.

Hvis forholdene tillader det, bør situationen endvidere, så længe som det er muligt, dokumenteres ved hjælp af lyd- og billedoptagelser.

 

Straffen for overtrædelse af reglerne

Straffen for overtrædelse af ovennævnte regler eller af vilkår, som er fastsat i medfør af bekendtgørelsen, er bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. Der kan endvidere pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar.

 

Afgift

Ansøgning om generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter sendes til jm@jm.dk eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

For meddelelse af en tilladelse betales en afgift på 5.000 kr. (tal fra 2019).

 

Hjælp

Kontakt Ansnei.com for hjælp med en evt. ansøgning, krav, spørgsmål til nødvendigheden heraf m.v.

 

Vh
Jason 

Ansnei – Passer på dig!

www.Ansnei.com

 

Ansøgning om individuel tilladelse til brug bevæbnede vagter

 

Sagens gang

Efter modtagelsen af en ansøgning iværksætter Justitsministeriet straks en høring af Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen. Justitsministeriet anmoder samtidig politiet om at undersøge, hvorvidt de pågældende vagter opfylder de krav, der stilles til opnåelse af en våbentilladelse (vandelsgodkendelse). Undersøgelsen skal sikre, at der ikke foreligger forhold – strafbare forhold, manglende erfaring i håndtering af skydevåben eller lignende – der taler imod at meddele en våbentilladelse. Hvis der er tale om udenlandske vagter, vil det typisk være nødvendigt at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder. I disse tilfælde er det Rigspolitiet, der forestår undersøgelsen.

 

Sagsbehandlingstid

Der må forventes en sagsbehandlingstid på mindst to uger. Justitsministeriet og de øvrige involverede myndigheder bestræber sig på at afgøre sagerne hurtigst muligt, men eksempelvis vanskeligheder med at indhente oplysninger fra udlandet, behovet for at modtage supplerende oplysninger fra rederiet og lignende kan forlænge sagsbehandlingstiden.

 

Tilladelsens indhold

Når Justitsministeriet imødekommer en ansøgning fra et rederi, gives der tilladelse til, at et antal navngivne vagter om bord på det pågældende skib under en nærmere angiven sejlads i højrisikoområdet kan besidde, bære og anvende bestemte våben med tilhørende ammunition med henblik på selvforsvar i tilfælde af overfald fra pirater.

Det fremgår udtrykkeligt af tilladelsen, at den alene vedrører de pågældende vagters besiddelse af våbnene om bord på skibet, og at der derfor kan være behov for at indhente yderligere tilladelser fra myndigheder i andre lande, herunder eksempelvis det land, hvor våbnene bringes i land.  Det påhviler rederierne at skaffe de fornødne tilladelser til ind- og udførsel af andre lande.

 

Oplysninger, der skal ledsage et rederis ansøgning om brug af bevæbnede civile vagter om bord på danske skibe

1. Rederi og skib

 • Identifikation af rederiet, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger samt angivelse af ISM-ansvarlig
 • Såfremt skibets reder og ISM-ansvarlig ikke er den samme, bør begges accept af ansøgningen om brug af civile bevæbnende vagter foreligge.
 • Identifikation af skibet, herunder oplysning om navn og IMO-nummer

2. Vagter

 • Identifikation af eventuel vagtvirksomhed, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger
 • Identifikation af vagterne, herunder kopi af datasiden (billedsiden) i de pågældende personers pas
 • Vagternes straffeattester af nyere dato, dvs. så vidt muligt dateret inden for 3 måneder før ansøgningen indgives
 • Udfyldte og underskrevne samtykkeerklæringer for vagterne.

Samtykkeerklæring - dansk (pdf)
Samtykkeerklæring - engelsk (pdf)

 • Oplysning om vagternes uddannelse og erfaring i betjening af våben
 • Kopi af vagternes eventuelle gyldige våbentilladelser

3. Våben

 • Identifikation af de våben, der søges om tilladelse til, herunder antal, type, mærke, model, kaliber samt fabrikations- eller identifikationsnummer
 • Oplysning om ammunition og ekstra våbendele, herunder mængde og type, som medbringes til våbnene
 • Oplysning om skibets faciliteter til opbevaring af våben mv.
 • Oplysning om, hvorvidt de pågældende våben ud- og indføres fra Danmark

4. Rute

 • Oplysning om formålet med rejsen
 • Oplysning om skibets størrelse, fart, last og fribord
 • Oplysning om den planlagte rute, herunder i hvilket tidsrum skibet forventes at passere et højrisikoområde
 • Oplysning om i hvilket geografisk område våbnene vil befinde sig om bord på skibet, herunder hvor våbnene bliver bragt henholdsvis om bord og fra bord
 • Oplysning om, hvorvidt der er særlig grund til, at skibet skulle være specielt udsat for piratoverfald

5. Anti-pirateri foranstaltninger

5.a IMO’s vejledning om brugen af civile væbnede vagter

 • Oplysninger om, hvorvidt rederiet er bekendt med og følger IMO’s vejledning til redere, operatører og skibsfører om brugen af civile væbnede vagter

6. Muligheden for deltagelse i konvoj eller eskorte

 • Oplysning om skibets mulighed for at deltage i en konvoj eller opnå eskorte, herunder om eventuelle tiltag iværksat med dette formål

7. Angivelse af om skibet er tilmeldt MSCHOA og UKMTO

 • I ansøgningen bekræfte, at skibet vil blive tilmeldt Maritime Security Center (Horn of Africa) (MSCHOA) og rapportere til UK Maritime Trade Operations (UKMTO)

8. Adgangen til en alternativ sejlrute

 • Oplysning om, hvorvidt der findes en realistisk alternativ sejlrute og begrundelse for, hvorfor denne rute konkret ikke er valgt

9. Afmønstring

 • At det i ansøgningen oplyses, om skibets besætning er tilbudt afmønstring

Ansøgninger sendes til jm@jm.dk eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Hastende ansøgninger kan med fordel sendes i kopi til Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk samtidig med fremsendelsen af ansøgningen til Justitsministeriet.

 

Vh
Jason 

Ansnei – Passer på dig!

www.Ansnei.com 

 

 

Registrering

Registrer ved hjælp af

LOGIN

Husk mig